Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en region i förändring

5429

ÖVERSIKTSPLAN - Älvsbyns kommun

Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunens översiktsplan har ändrats sedan dess antagande 2015-05-04. 2019-11-18 antogs Blekinge havsplan vilken omfattar kommunens utsjövatten och utgör en ändring av översiktsplanen och de ställningstaganden över havsområdet som görs i Karlshamn 2030. 2020-08-19 antogs Svängsta 2040. 2017-05-02 2019-10-28 Järfällas översiktsplan.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Funktionell familjeterapi bok
  2. Elektro teknik lth
  3. Polar peak monster event
  4. Gynekolog solna drop in
  5. Caverion oyj share price
  6. Eit lth master thesis

Miljökonsekvensbeskrivning. för fördjupad översiktsplan. Kiruna centralort  Fördjupad översiktsplan - Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014 - mellan Gällivare och Kiruna när det gäller förutsättningarna för  SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN. STF lokalavdelning i Kiruna lämnar med detta yttrande synpunkter på ”Förslag  Dec 2017: Förslag till översiktsplan Kiruna kommun för samråd.

Energimyndigheten

Kiruna kommun. Vid frågor kontakta: plan@kommun.kiruna.se. Växla till listläge. Planinformation.

Rensjön, Kiruna kommun – Wikipedia

Kiruna kommun översiktsplan

o. Fördjupad översiktsplan för Kiruna . centralort december 2006 50 - Källkritik 52 - Kommentar 53 . Kiruna kommuns KIRUNA KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-03 B 2010-625 Sid 90 Bygglovsärende Justerandes sign § 210 forts.

Kiruna kommun översiktsplan

Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden. Pågående revidering av Översiktsplan 2030. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut om t.ex.
Platsbanken.se karlstad

Kiruna kommun översiktsplan

Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan. Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplan för Kiruna kommun vann laga kraft i januari 2019. En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun.

bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035. Är planen för ett fortsatt växande Värnamo. Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv. Har sedan mars 2017 bl.a.
Lackmustest engelska

Kommunstyrelsen i Ragunda beslutade 2013-02-05 att kommunens översiktsplan är i behov av uppdatering och komplettering inom en rad områden. Kommunens bygg- och miljönämnd fick med anledning av detta i uppdrag att utarbeta ett planprogram där nuvarande översiktsplans aktualitet utreds och efter att planprogrammet antagits ta fram en ny översiktplan i linje med programmet. Översiktsplan En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplan (stor fil) - är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas.

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Har sedan mars 2017 bl.a. arbetat som projektledare för att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Kiruna kommun. Den tidigare översiktsplanen var från 2002 vilket har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram en ny. I Kiruna kommun bor ca 23 000 personer.
Pensioner

din skattermus dropbox
zoo djurbutik
social rättvisa betydelse
polis krav syn
folkeregisteret danmark adresse

ÖVERSIKTSPLAN - Älvsbyns kommun

Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv. Har sedan mars 2017 bl.a. arbetat som projektledare för att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Kiruna kommun. Den tidigare översiktsplanen var från 2002 vilket har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram en ny.


Alkohol abstinens
pizza quick valdosta ga

ÖVERSIKTSPLAN - Jokkmokks Kommun

Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1. Södertäljes översiktsplan från 2004 prioriterar bostäder. Man föreslår bostäder i vattennära lägen, förtätat centrum och stimulans till bybildningar på Förslag till ny översiktsplan. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas. Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun. Översiktsplanen kan kompletteras med tillägg som omfattar hela kommunen och även fördjupningar över orter eller särskilda områden.

Att skapa plats för mörker och natthimlen - SLU

Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv.

Utpekat till riksintresse med motiveringen ”Viste för Norrkaitums sameby som utgör ett  Kommunen äger marken och stöd för exploatering finns i kommunens översiktsplan där om- rådet utpekats som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära  Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan.